Ugovor o zakupu poslovne prostorije – zaštita zakupoprimca – u Bosni i Hercegovini

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se jedna ugovorna strana – zakupodavac obvezuje drugoj ugovornoj strani – zakupniku predati određenu stvar na korištenje, a ta druga ugovorna strana dužna je za to plaćati naknadu – zakupninu. Predmet samog ugovora o zakupu može biti nekretnina, pokretnina, ali i pravo. S druge pak strane kada se govori o zakupnini tada je u pravilu zakupnina određena u mjesečnom iznosu, ali moguće ju je odrediti i u drugim vremenskim razdobljima (tromjesečno, polugodišnje, godišnje). 

Iz pojma i prirode ugovora o zakupu poslovne prostorije, proizilaze tri osnovne oba- veze na strani zakupodavca: 1) obaveza predaje poslovne prostorije, 2) obaveza održavanja poslovne prostorije i 3) obaveza zaštite zakupca u slučaju fizičkih i pravnih nedostataka. Obaveza predaje poslovne prostorije Naime, zakupodavac je dužan da preda zakupcu poslovnu prostoriju u stanju u kome se ona možeupotrebiti za svrhu određenu ugovorom, ako se strane drugačije nisu sporazumele.  Obaveza održavanja poslovne prostorije Zakupodavac je dužan, ne samo da zakupcu preda stvar u stanju podobnom za upo- trebu radi koje je ugovor zaključen, već i da stvar u tom stanju održava za vreme trajanja zakupa kako bi ona služila ugovornoj nameni, ako drugačije nije ugovoreno. 

Obaveza zaštite zakupca u slučaju pravnih i fizičkih nedostataka Kao i svaki prenosilac iz teretnog ugovora, tako i zakupodavac ima obavezu da zaštiti zakupca kako u slučaju pravnog uznemiravanja (tzv. zaštita od evikcije), tako i u slučaju materijalnih (fizičkih) nedostataka zakupljene stvari (tzv. zaštita od mana). Drugim riječima, zakupodavac ima obavezu da obezbedi zakupcu mirnu i korisnu državinu poslovne prostorije. Naime, ako neko treći pretenduje da na zakupljenoj poslovnoj prostoriji ili na nekom njenom dijelu vrši neko pravo i obrati se svojim zahjtevom zakupcu, kao i ako samovlasno oduzme zakupljenu stvar od zakupca, odnosno stupi u njegov posjed, ovaj je dužan da zakupodavca o tome obavijesti, izuzev kad je to zakupodavcu već poznato, inače će odgovarati za štetu. Ako se utvrdi da trećem pripada neko pravo koje sasvim isključuje pravo zakupca na upotrebu stvari (potpuna evikcija – npr. treće lice ima pravo svojine na poslovnoj prostoriji i želi da je samostalno upotrebljava), ugovor o zakupu se raskida ex lege, a zakupodavac je dužan naknaditi zakupcu štetu koju ovaj trpi usled pravnog uznemiravanja.

Zastupajući klijenta u Derventi, RS, Bosna i Hercegovina  na temu zaključenja Ugovor o zakupu poslovne prostorije – zaštita zakupoprimca – u Bosni i Hercegovini ova kancelarije savjetovala zakupoprimca u cilju zaštite interesa zakupoprimca

Ako Vam je potrebno savjetovanje advokata iz Sarajeva na temuUgovor o zakupu poslovne prostorije – zaštita zakupoprimca – u Bosni i Hercegovini kao fizičko lice, društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba)