Pravo konkurencije

Pravo konkurencije je mlada grana prava u Bosni i Hercegovini iz čega proizilazi da mnogi učesnici na tržištu nisu upoznati sa svojim pravima ali i obavezama koje propisuje Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom uređena su pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije, te nadležnosti i način rada Konkurencijskog savjeta na zaštiti i promociji tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini.

Zakonske odredbe primjenjuje se na sva pravna i fizička lica koja se posredno ili neposredno bave proizvodnjom, prodajom roba i pružanjem usluga i koja mogu svojim djelovanjem sprečavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine ili značajnijem dijelu tržišta.

Oblast prava zaštite konkurencije, uz privredno pravo, spada u nezaobilazne propise koji su od krucijalnog značaja za kompanije na tržištu i zato ovoj oblasti naša kancelarija posvećuje posebnu pažnju kontinuiranim radom i svakodnevnim usavršavanjem. Sve više lokalna tržišta postaju dio globalnih izazova, te zbog toga zahtjevaju stručnost i znanje uz posebno poznavanje domaćeg zakonodavstva koje se približava u svojoj regulativi Direktivama EU.

Ne mora značiti ako postojite duži vremenski period na tržištu, da nećete biti izloženi regulatornim rizicima u vezi sa zaštitom konkurencije ili nezakonitim vršenjem tržišnog uticaja od strane dominantnih subjekata na tržištu.

Ukoliko ste novi na tržištu posebno morate imati u vidu da pojava nove kompanije na tržištu zahtijeva neki vid zaštite od eksploatacionih, odnosno, ekskluzivnih tržišta na kojima su velike kompanije od uticaja ili drugi akteri na tržištu.

Nudimo vam:
– analizu ugovora i drugih dokumenata s aspekta zaštite konkurencije,
– pravne savjete o usaglašenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije,
– savjetovanje prilikom provođenja poslovnih aktivnosti,
– pravne savjete o ponašanju na tržištu,
– procjenu rizika povrede propisa o zaštiti konkurencije,
– zastupanje u postupcima u vezi sa povredama konkurencije,
– zastupanje u upravnim postupcima i sporovima,
– zastupanjem pred domaćim i stranim nadležnim organima