O NAMA

Naša advokatska kancelarija se nalazi u središtu Sarajeva. Obzirom da u svom radu surađujemo sa društvima koja pružaju usluge poreznog savjetovanja, revizije i računovodstva, notarskim uredima, sudskim tumačima i inostranim advokatskim društvima, naši klijenti u našem uredu, po principu „one-stop source“ mogu dobiti više vrsta usluga iz oblasti prava, poreznog savjetovanja, revizije, računovodstva itd.

Najveći dio našeg rada uključuje pravno zastupanje pred sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini, pravno savjetovanje i pravnu pomoć za područja poslovnog prava, naplate potraživanja, radnog i ugovornog prava, akvizicija i spajanja društava, zemljišnoknjižnog prava kao i u ostalim područjima prava vezanim uz poslovanje privrednih društava.

Svakom klijentu pristupamo s punom pažnjom, a timskim pristupom nudimo specijalizirane pravne usluge prilagođene potrebama konkretnog klijenta. Na upite odgovaramo odmah, najkasnije kroz 24 sata.

Ova advokatska kancelarija, između ostalih, pruža kontinuirane pravne usluge jednoj od najvećih banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Kontinuirani korisnici usluga ove advokatske kancelarije su regionalni tržišni lideri u oblasti proizvodnje građevinskih materijala poput kamenih agregata, fasadnih maltera i boja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, te njihov osnivač iz Republike Austrije. Zatim, pružamo pravne usluge nekolicini udruženja iz oblasti konsaltinga, kulture, sporta i obrazovanja, te pružamo pravne usluge za jedno od najperspektivnijih privrednih društava u Bosni i Hercegovini iz oblasti softverskih rješenja visokog kvaliteta sa osnivačkim kapitalom iz Kraljevine Holandije.

Član smo, zajedno sa advokatskim kancelarijama/društvima iz 12 zemalja Europske unije, Udruženja European Lawyers Network CARPE JUS e.V (carpejus.eu) sa sjedištem u Cirihu, Švicarska. Istovremeno smo član Uduženja za unapređenje njemačko – bosanskohercegovačkih privrednih odnosa (https://bosnien.ahk.de/bs/) sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Ovlašteni smo za zastupanje u postupcima sticanja i održavanja prava na industrijski dizajn, žigove i geografske oznake kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (https://www.ipr.gov.ba/bs/stranica/lista-predstavnika_bs).

carpe300

wirt300

Rašid Haračić

“Vaš uspjeh je i moj uspjeh. Angažman i spremnost – kao protuusluga za Vaše povjerenje.”

har01

BIOGRAFIJA

Rašid Haračić nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u toku 2008. godine, obavlja pripravnički staž na Općinskom sudu u Beču (Bezirksgericht Leopoldstadt) i Kantonalnom sudu u St. Pölten (Landesgericht St. Pölten) u Republici Austriji. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, u periodu od 2010. do 2017. godine, radi u realnom sektoru u svojstvu in-house lawyer-a za različita privredna društva. Od marta 2017. do juna 2018. godine obavlja funkciju stručnog saradnika u lokalnoj advokatskoj kancelariji u Sarajevu, nakon čega osniva vlastitu advokatsku kancelariju. U svom radu koristi njemački i engleski jezik.

Emina Herdić-Haračić

BIOGRAFIJA

Vanjska saradnica Emina Herdić-Haračić je diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom. Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 2009. do 2011. godine, obavlja pripravnički staž na Općinskom sudu u Sarajevu. U periodu od 2011. do 2017. godine radi u grupaciji Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. (sada Addiko bank d.d.) i Heta d.o.o. Sarajevo na mjestu diplomiranog pravnika u odjelu naplate potraživanja. Od 2017. godine je članica Uprave privrednog društva u porodničnom vlasništvu Hertex d.o.o. Modriča. U svom radu koristi njemački i engleski jezik.

Lamija Haračić

BIOGRAFIJA

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je trenutno na postdiplomskom studiju. Najveći uspjeh tokom studija ostvarila je na državno-pravnoj i međunarodno-pravnoj katedri. Od maja 2019. godine zaposlena je u svojstvu lica na stručnom osposobljavanju u advokatskoj kancelariji Rašida Haračića, sa angažmanom u oblasti građanskog, radnog i privrednog prava. Svoj profesionalni razvoj namjerava usmjeriti ka međunarodnom pravu i zaštiti ljudskih prava. Tečno govori engleski jezik

PRAVNE USLUGE

Najveći dio našeg rada uključuje pravno zastupanje pred sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini, pravno savjetovanje i pravnu pomoć za područja poslovnog prava, naplate potraživanja, radnog i ugovornog prava, akvizicija i spajanja društava, zemljišnoknjižnog prava kao i u ostalim područjima prava vezanim uz poslovanje privrednih društava.

Klijente savjetujemo i zastupamo u postupku osnivanja privrednih društava, udruženja, fondacija na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. U okviru osnivanja privrednih društava, pripremamo svu potrebnu dokumentaciju, koordiniramo sa nadležnom institucijom, notarskim uredom i nadležnim registrom za privredna društva. Zastupamo klijente u postupcima pribavljanja dozvola i mišljenja regulatora potrebnih za osnivanje, ukoliko su potrebna, te pružamo podršku pri registraciji privrednih društava u nadležnoj Poreznoj ispostavi, Upravi za indirektno oporezivanje, itd. Asistiramo privrednim društvima pri otvaranju transakcijskih računa u komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini.

Pripremamo i provodimo sve vrsta statusnih promjena u privrednim društvima. Nudimo pravno savjetovanje u vezi sa spajanjem, pripajanjem, preoblikovanjem, preuzimanjem i dr. Provodimo pravno dubinsko snimanja privrednih društava (due diligence). Svakodnevno savjetujemo poslovne subjekte o svim pravnim pitanjima vezanim uz njihovo poslovanje. Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za poslovanje naših klijenata, te ih zastupamo u pregovorima s poslovnim partnerima.

Ukazano povjerenje klijenata opravdavamo predanim i profesionalnim odnosom prema strankama u procesu naplate potraživanja.

Savjetujemo i zastupamo fizičke i pravne osobe u postupcima naplate potraživanja u vansudskim i sudskim procesima (vanparničnom, parničnom, izvršnom, likvidacionom i stečajnom postupku).

Savjetujemo poslodavce i/ili radnike o njihovim pravima i obavezama iz radnog odnosa.

Pripremamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu sa sistematizacijom radnih mjesta, nacrte otkaza ugovora o radu, programe o zbrinjavanju viška radnika, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, te pripremamo odluke i druge interne akte.

Radnike zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, mobinga, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, kao i u svim drugim radnim sporovima.

Savjetujemo i zastupamo klijente, po potrebi u svojstvu likvidatora, u svim fazama likvidacionog postupka pružajući klijentu sveobuhvatnu pravnu uslugu s ciljem što bržeg završetka postupka na zadovoljstvo klijenta.

Savjetujemo i zastupamo klijente u stečajnim postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Klijente najčešće zastupamo u postupcima naplate priznatih potraživanja. Po potrebi zastupamo klijente u sudskim postupcima zbog osporavanja potraživanja klijenta. Zastupamo klijente u javnim nadmetanjima u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO I STVARNO PRAVO

Savjetujemo i zastupamo klijente prilikom kupovine, prodaje ili opterećenja nekretnina, vršimo dubinsko snimanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnine.

Zastupamo klijente u svim vrstama postupaka u pogledu sticanja i opterećenja nekretnina (kupoprodaja, etažiranje, najam, zakup, hipoteka), te provođenje upisa odgovarajućih prava u zemljišne knjige i druge javne registre.

Pružanje pravnih savjeta i drugih usluga vezano za pitanje usklađenosti transakcija s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Savjetujemo i zastupamo klijente u postupcima pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine. Pripremamo i vršimo prijavu koncentracije, te pružamo sveobuhvatnu podršku klijentu u postupcima pred nadležnim institucijama.

Ovlašteni smo za zastupanje u postupcima sticanja i održavanja prava na industrijski dizajn, žigove i geografske oznake kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (ipr.gov.ba/en).

“Vaš uspjeh je i moj uspjeh. Angažman i spremnost – kao protuusluga za Vaše povjerenje.”
har01
+387 62 342 463