Stvarno pravo

U stvarna prava spada: pravo vlasništva, pravo građenja, založno pravo, zemljišni dug, pravo stvarne i lične služnosti i pravo stvarnog tereta.

Advokatski ured Rašid Haračić savjetuje i zastupa svoje klijente u postupcima utvrđenja prava vlasništva, smetanja prava vlasništva, smetanja posjeda, posreduje u postupcima kupoprodaje nekretnina, te također vršimo:

  • Sačinjavanje kupoprodajnih ugovora
  • Zastupanje klijenata u zemljišnoknjižnom postupku i postupku pred katastrom
  • Dioba suvlasništva
  • Postupak eksproprijacije i utvrđenje eksproprijacione naknade
  • Povrat eksproprisane nekretnine
  • Pribavljanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti
  • Sprovođenje postupka legalizacije nekretnina
  • Pokretanje postupka za sticanje prava služnosti puta – nužni prolaz;

 

Kod kupovine nekretnine, našim klijentima pružamo pomoć u cijelom postupku provjere i kupovine nekretnine. Prvi korak je provjera ZK uloška nekretnine, kako bi se utvrdilo da li je nekretnina u cijelosti upisana u zemljišnoknjižni ured i da li je sva dokumentacija regularna, kao i da li je nekretnina opterećena teretom. Potom angažujemo vještaka koji će izvršiti procjenu vrijednosti nekretnine i stanje nekretnine, kao i vještaka koji će utvrditi ispravnost i stanje svih instalacija na nekretnini, nakon čega se vrše pregovori i sačinjava kupoprodajni ugovor.

Za naše klijente pokrećemo postupak utvrđivanja prava služnosti puta pred nadležnim sudom. Ukoliko naš klijent posjeduje nekretninu do koje nema adekvatnog puta, sud može na zahtjev vlasnika nekretnine uspostaviti pravo služnosti puta – pravo da se prelazi preko tuđe nekretnine, uz ispunjavanje zakonskih pretpostavki.