Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka u Bosni i Hercegovini – Izvršenje prije otvaranja stečajnog postupka

Ako stečajni povjerilac u toku posljednjih 60 dana prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ili nakon isteka tog roka tokom prinudnog izvršenja ili prisilnim sudskim osiguranjem stekne razlučno pravo ili neko drugo osiguranje na imovini stečajnog dužnika koja ulazi u stečajnu masu, to pravo osiguranja otvaranjem stečajnog postupka prestaje.

Općinski sud u Sarajevu, broj predmeta 65 0 St 450750 14 St dana 04.01.2023. godine donosi Rješenje o dosudi na temelju kojeg se kupcu dosuđuje vlasništvo nad imovinom koju prodaje stečajni dužnik u okviru stečajnog postupka, te se stečajni upravnik na ročištu za ispitivanje potraživanja u stečajnom postupku, koji se vodi nad stečajnim dužnikom dana 16.06.2017. godine, izjasnio na način da je priznao prijavljenu visinu potraživanja stečajnom povjeriocu u iznosu od 2.260.149,63 KM kao potraživanje općeg isplatnog reda, kao i da je na istom ispitnom ročištu stečajni upravnik osporio licu status razlučenog prava za ta potraživanja.

Stečajni sud u smislu odredbe člana 115. Zakona o stečajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem na zapisnik sa ispitnog ročišta održanog dana 16.06.2017. godine, kao i posebnim rješenjem, je naknadno uputio da može pokrenuti utvrđivanje osporenog statusa razlučnog povjerioca za navedena potraživanja, pod prijetnjom gubitka tog prava. Lice nije u zakonskom roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja ispitnog ročišta pokrenulo postupak za dokazivanje postojanja osporenog razlučnog prava što je značilo da se odreklo prava na pokretanje parice.

Gore navedeno Rješenje o dosudi je potvrdio Kantonalni sud u Sarajevu dana 05.04.2023. godine, broj predmeta 65 0 St 450750 23 Pž 2 čime je kupac stekao mogućnost da pred Registrom privrednih društva u Sarajevu izvrši upis prava vlasništva nad 10 % udjela uz brisanje svih zabilježbi i-ili tereta čime je kupac u cijelosti zaštićen, te pravno siguran u provedenom postupku. Konačno, po prijavi ove kancelarije Općinski sud u Sarajevu, Registar privrednih društava dana 22.06.2023. godine u predmetu broj 065-0-Reg-23-002025 donosi Rješenje o izmjenama podataka na temelju kojeg se upisuje kao vlasnik 10 % udjela čime su interesi kupca u cijelosti i na najbolji način zaštičeni.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka u Bosni i Hercegovini – Izvršenje prije otvaranja stečajnog postupka ili trebate advokata za privredno pravo u Sarajevu za svoje privredno društvo ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo  direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).