Podnošenju predstavke Evropskom sudu za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud koji može da razmatra pritužbe pojedinaca, organizacija i preduzeća koji tvrde da su im povrijeđena prava zagarantovana Evropskom konvencijom za ljudska prava. Konvencija je međunarodni ugovor kojim su se brojne evropske države obavezale da će zajamčiti određena osnovna prava. Zajamčena prava su navedena u samoj Konvenciji, a također i u Protokolima broj 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 i 16 koje su samo neke od država prihvatile.

Evropskom sudu za ljudska prava je potrebno podnijeti kompletnu predstavku u roku od četiri mjeseca od konačne odluke nadležnog domaćeg organa. Rok od četiri mjeseca, u principu, teče od datuma kada je donijeta odluka najvišeg nadležnog domaćeg suda ili organa vlasti ili od kada je takva odluka dostavljena vama ili vašem advokatu.

Da bi Sud prihvatio predstavku, morate popuniti sve odgovarajuće odjeljke predstavke i dostaviti sva neophodna dokumenta na način predviđen Pravilom 47. Molimo da ovo imate u vidu kada popunjavate predstavku i prilažete relevantna dokumenta. Ukoliko ne postupite po instrukcijama, Sud neće razmatrati Vaš predmet, neće ga registrovati u svojoj bazi predmeta, niti sačuvati bilo koji dokument. Predstavka Sudu se podnosi isključivo poštom (nikako ne putem telefona). To znači da papirni primjerak obrasca predstavke sa originalnim potpisom podnositelja predstavke i/ili ovlaštenog (ovlaštenih) zastupnika mora biti poslat poštom.

Predstavka primljena putem faksa ne tretira se kao potpuna predstavka, s obzirom na to da Sud mora primiti original potpisanog obrasca predstavke. U prvim fazama podnošenja predstavke može se koristiti bilo koji jezik koji se koristi u državama članicama Vijeća Evrope, dok se u kasnijim fazama isključivo koristi engleski ili francuski jezik koji predstavljaju dva službena jezika suda.

Ova advokatska kancelarija je Evropskom sudu za ljudska prava dostavila urednu predstavku sa svim prilozima nakon čega je Evropski sud za ljudska prava formirao predmet broj 55932/22 od 18.05.2023. godine. Predstavka je prihvaćena kao uredno u formalno – pravnom smislu, uredno obrazložena, sa ispravnim obrascem poslana i uz odgovarajuće priloge.  Obzirom da više od 90% predstavki koje Evropski sud za ljudska prava razmotri bude proglašeno neprihvatljivim jako je važno provjeriti da li su vaše predstavke u skladu sa kriterijima prihvatljivosti Evropskog suda za ljudska prava.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Podnošenju predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (njem. Einreichen einer Petition beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, eng. Submitting a petition to the European Court of Human Rights) ili trebate advokata kao pojedinac, organizacija i preduzeća jer su vam povrijeđena prava zagarantovana Evropskom konvencijom za ljudska prava, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo  direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).