Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (lat. actio Pauliana, eng. the Paulian action, nje. „Paulianische Anfechtungsklage”)

Nije rijetka situacija u kojoj dužnik, u periodu od sklapanja nekog ugovora pa do dospjelosti svojih ugovornih obveza, smanjuje svoju imovinu kojom odgovara za ispunjenje obveza. Smanjenjem imovine može postati i platno nesposoban i time ugroziti mogućnost naplate potraživanja druge strane.

U takvom slučaju povjerilac može pobijati pravne radnje kojima je izravno ili neizravno oštećen.

Članom 280. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da svaki povjerilac čije je potraživanje dospjelo za isplatu i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu povjerilaca. Prema stavu 2. smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu poverilaca ako uslijed njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjene potraživanja.

Tako je članom 281. stav .1 ZOO-a propisano da se teretno raspolaganje može pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim povjeriocima i ako je trećem licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato. Prema stavu 3. istog člana kod besplatnih raspolagania i sa njma izjednaćenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanos štetu povjeriocima iza pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.

U predmetu u kojem je ova kancelarija zastupala tužioca u sudskom postupku pobijanja dužnikovih pravnih radnji (lat. actio Pauliana, eng.  the Paulian action, nje. „Paulianische Anfechtungsklage”) u presudi Općinskog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 Ps 831343 20 Ps od 12.07.2021. godine usvojen je tužbeni zahtjev kojim se između ostalog utvrđuje se da je Ugovor o prodaji nepokretnosti sačinjen kod notara bez pravnog dejstva prema tužitelju u dijelu u kojem je potrebno namirenje tužiteljevog potraživanja iz Rješenja od izvršenju Općinskog suda u Sarajevu u iznosu od 62.009,72 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja teće od dana 30.10.2019.godine do isplate, te iznosa od 1.449,60 KM na ime troškova odredenih Rješenjem o izvršenju, slijedom čega je tuženi dužan priznati i trpjeti da tužitelj svoje potraživanje namiri u izvršnom postupku, prodajom nekretnine, a koja je bila predmet Ugovora o prodaji nepokretnosti, te se obavezuje tuženi da tužitelju nadonadi troškove parničnog postupka u iznosu od 7.058,58 KM u roku od 30 dana.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (lat. actio Pauliana, eng. Paulian action, njem. „Paulianische Anfechtungsklage”) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).