Opće pretpostavke pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Odredba člana 280. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – odluka USJ i 57/1989, “Sl. list RBiH”, br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i”Sl. novine FBiH”, br. 29/2003 i 42/2011 u daljem tekstu ZOO) propisuje da svaki povjerilac čije je potraživanje dospjelo za isplatu i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu povjerioca; dok se prema stavu 2. smatra da je pravna radnja poduzeta na štetu povjerioca ako uslijed njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja.

Članom 281. stav 1. ZOO-a propisano je da se teretno raspolaganje može pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim povjeriocima i ako je trećem licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato. Prema stavu 3. istog člana kod besplatnih raspolaganja i sa njima istovjetnih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu povjeriocima i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Slijedom citirane zakonske odredbe člana 280. ZOO-a opće pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi povjerilac mogao pobijati pravnu radnju dužnika su:

  • da ima dospjelo potraživanje za isplatu,
  • da dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja,
  • postojanje dužnikove pravne radnje poduzete na štetu povjerioca,
  • postojanje oštećenja povjerioca, s tim da pobijanje omogućava povjeriočevo namirenje.

Kantonalni sud u Sarajevu je dana 20.12.2023. godine, broj predmeta 65 0 Ps 831343 21 Pž odbio žalbu suprotne strane kao neosnovanu, te je potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu od 12.07.2021. godine, broj predmeta 65 0 Ps 831343 21 Ps čime su interesi našeg klijenta u ovom postupku u cijelosti zaštićeni.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Opće pretpostavke pobijanja dužnikovih pravnih radnji ili trebate advokata za privredno pravo u Sarajevu za svoje privredno društvo ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo  direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).