Odgovornost članova društva sa ograničenom solidarnom odgovornošću

Općenito je pravilo da članovi privrednih društva ne odgovaraju svojom imovinom za obveze koje proizlaze iz pravnih poslova privrednog društva, jer postoji imovina privrednog društva koja je odvojena od imovine članova.

Međutim, član 15. Zakona o privrednim društvima RS propisuje da članovi društva sa ograničenom odgovornošću prema trećim licima mogu lično odgovarati za obaveze društva ako zloupotrijebe privredno društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako sa imovinom privrednog društva raspolažu kao sa sopstvenom imovinom na način kao da privredno društvo kao pravno lice ne postoji.

Također, član 5. Zakona o privrednim društvima FBiH propisuje da vlasnik udjela društva sa ograničenom odgovornošću odgovara za obaveze društva kada koristi društvo za postizanje ličnog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih članova i društva u cjelini; upravlja imovinom društva kao svojom imovinom; koristi društvo za prevaru ili oštećenje svojih povjerilaca; utiče na smanjenje imovine društva u svoju korist ili korist trećih lica, ili utiče da društvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da društvo nije ili neće biti sposobno da izvrši svoje obaveze.

U predmetu u kojem je ova kancelarija zastupala tužioca u sudskom postupku radi naknade štete povodom „Probijanja pravne ličnosti“ odnosno „Proboja pravne osobenosti“ (eng. lifting the veil – piercing the corporate veil, nje. Durchgriffshaftung) u presudi Višeg privrednog suda u Banjaluci, broj predmeta 60 0 Ps 030404 22 Pž od 14.12.2022. godine preinačena je presuda Okružnog privrednog suda u Doboju broj 60 0 Ps 030404 21 Ps od 28.02.2022. godine, pa je usvojen tužbeni zahtjev i kojom su tuženi obavezni da solidarno izmire tužiocu na ime naknade štete iznos od 3.801.520,49 KM (1.943.686,56 EUR), te da na ime troškova postupka isplate tuziocu iznos od 45.641,27 KM (23.336,01 EUR).

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu „Probijanje pravne ličnosti“ odnosno „Proboj pravne osobenosti“ (eng. lifting the veil – piercing the corporate veil) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).