Izvršenje na potraživanju po računu kod banke u Bosni i Hercegovini

Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja prema izvršeniku može se sprovesti na svim sredstvima na njegovim računima kod banke. Rješenjem o izvršenju na novčanim sredstvima koja se vode na transakcijskom računu izvršenika nalaže se banci da novčani iznos za koji je izvršenje određeno prenese sa transakcijskog računa izvršenika na transakcijski račun tražioca izvršenja ili njegovog punomoćnika. Izvršenje na novčanom potraživanjukoje pripada izvršeniku, određuje se tako što se rješenjem o izvršenju nalaže banci da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati tražiocu izvršenja ili njegovom punomoćniku nakon izvršnosti rješenja o izvršenju. 

To rješenje ima dejstvo rješenja o izvršenju kojim su određeni zapljena novčanog potraživanja i prenos radi naplate.U rješenju o izvršenju odrediće se broj računa izvršenika s kojeg treba obaviti isplatu, te broj računa tražioca izvršenja ili njegovog punomoćnika na koji isplatu treba obaviti ili drugi način obavljanja isplate.Banka naplatu obavlja redom, prema vremenu dostave rješenja o izvršenju, ako zakonom nije drugačije određeno.Banka vodi posebnu evidenciju redoslijeda rješenja o izvršenju po danu i vremenu dostave i izdaje tražiocu izvršenja, na njegov zahtjev, potvrdu o mjestu njegovog potraživanja u tom redoslijedu.Ako se izvršenje sprovodi radi naplate potraživanja u drugim novčanim sredstvima, sredstva s deviznog računa izvršenika preračunavaju se u ta sredstva po kursu po kojem bi banka kod koje se vodi račun obavila to preračunavanje na zahtjev izvršenika i isplata se obavlja po pravilima o isplatama s računa koji se vode u tim sredstvima.

U predmetu u kojem je ova kancelarija uspješno zastupala tužitelje u parničnom postupku 61 0 Ps 015317 23 PsOkružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, broj predmeta 61 0 Ps 015317 23 Ps je 19.06.2023. godine donio Presudu kojom je obavezao tuženog da tužitelju isplati 195.583,00 KM na ime glavnog duga, iznos od 29.223,50 KM na ime ugovorene kamate, te da mu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.716.08 KM sve u roku od 15 dana.

Na temelju spomenute pravosnažne i izvršene presude podnesen je prijedlog za Izvršenje na potraživanju po računu kod banke u Bosni i Hercegovini –  Izvršenje na potraživanju po računu kod banke nakon čega jeOkružni privredni sud u Istočnom Sarajevu 29.09.2023. godine odredio predloženo izvršenje, te donio Rješenje o izvršenju broj 1 0 Ip 015673 23 Ip. Na temelju spomenutog Rješenja o izvršenju Tražilac izvršenja je uspješno naplatio 224.806,50 KM na ime duga, te 6.716.08 KM na ime troškova parničnog postupka. 

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Izvršenje na potraživanju po računu kod banke u Bosni i Hercegovini –  Izvršenje na potraživanju po računu kod banke kao fizičko lice, društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).