Cesija (engl. Assignment, njem. Abtretung, fr. Cession) i Ustup radi osiguranja (njem. Sicherungsabtretung, Sicherungszession)

Cesija je ugovor kojim povjerilac svoju otuđivo potraživanje prenosi na drugu osobu. Cesija se obveznom pravu se može definirati kao prijenos potraživanja od dosadašnjeg povjerioca (cedenta) na novog povjerioca (cesionara), ugovorom koji oni o tome sklapaju, a dužnik (cessus) i potraživanje ostaju isti.

Cesija može poslužiti i kao pojačanje (osiguranje) postojeće obveze. Ustup radi osiguranja (njem. Sicherungsabtretung, Sicherungszession) postoji kad je ustup učinjen zbog osiguranja neke cesionarove tražbine prema cedentu, npr. osoba A ima neku tražbinu prema osobi B, pa želi tu tražbinu osigurati tako da mu osoba B cedira svoje tražbine prema osobi C.

Dakle, cedent je ovdje cesionarov dužnik koji namjerava obvezu ispuniti, ali neko svoje potraživanje prema trećoj osobi prenosi na cesionara radi toga da mu pruži osiguranje (fiducia cum creditore contracta). Cesionar ima dužnost brinuti se pažnjom dobrog privrednika (dobrog domaćina) o naplati ustupljenog potraživanja, a nakon obavljene naplate i nakon što zadrži koliko mu je potrebno za namirenje vlastitog potraživanja od cedenta, dužan mu je predati višak (čl. 89. ZOO-a).

Članom 445. Zakona o obligacionim odnosima je propisano kad je ustupanje izvršeno radi obezbjeđenja prijemnikovog potraživanja prema ustupiocu, prijemnik je dužan da se stara sa pažnom dobrog privrednika odnosno dobrog domaćina o naplati ustupljenog potraživanja i da po izvršenoj naplati, pošto zadrži koliko je potrebno za namirenje sopstvenog potraživanja prema ustupiocu, ovome preda višak.

U predmetu u kojem je ova kancelarija zastupala tužitelja u sudskom postupku Ustup radi osiguranja (njem. Sicherungsabtretung, Sicherungszession) u presudi Općinskog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 Ps 884289 21 Ps od 27.04.2022. godine usvojen je tužbeni zahtjev kojim se obavezuje se tuženi da tužitelju izmiri dospjelo novčano potraživanje u iznosu od 4.227.017,29 KM (2.161.239,62 EUR) , sa zateznom kamatom obračunatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate kao i da mu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 24.169,30 KM (12.357,56 EUR), sve u roku od 30 dana od dana prijema presude.

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Ustup radi osiguranja (njem. Sicherungsabtretung, Sicherungszession) kao društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).