Ostavinska rasprava u Bosni i Hercegovini – Izdvajanje u korist potomka koji su privređivali sa ostaviteljem

Ostavinski postupak će se prekinuti ako su sporne činjenice (i) o kojima zavisi nasljedno pravo, a naročito valjanost ili sadržaj ugovora o nasljeđivanju ili testamenta ili odnos nasljednika i ostavitelja na osnovu kojeg se po zakonu nasljeđuje, (ii) od kojih zavisi veličina nasljednog dijela, vrijednost nužnog dijela ili uračunavanje u nasljedni dio, (iii) od kojih zavisi opravdanost isključenja nužnih nasljednika ili postojanje razloga za nedostojnost, (iv) je li se neka osoba odrekla naslijeđa, (v) od kojih zavisi osnovanost zahtjeva nadživjelog bračnog partnera i ostaviteljevih potomaka, koji su živjeli sa ostaviteljem u istom domaćinstvu da im se iz ostavine izdvoje predmeti domaćinstva koji služe za zadovoljenje svakodnevnih potreba.

Sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ili upravni postupak ako su između stranaka sporne činjenice (i) od kojih zavisi sastav ostavine, (ii) od kojih zavisi predmet legata, (iii) ako između nasljednika postoji spor povodom zahtjeva nadživjelog bračnog partnera ili ostaviteljevih potomaka koji su s njim živjeli u zajednici da im iz ostavine izdvoji dio koji odgovara njihovom doprinosu u povećanju vrijednosti imovine ostavitelja.

Sud će uputiti na parnicu ili upravni postupak stranku čije pravo smatra manje vjerovatnim.Ako sud prekine postupak, odredit će rok koji ne može biti duži od 30 dana, u kojemu upućena stranka treba pokrenuti parnicu ili upravni postupak, te o pokretanju obavijestiti ostavinski sud.

Ostaviteljevi potomci i usvojenici koji su živjeli u zajednici sa ostaviteljem, svojim radom, zaradom ili mu na drugi način pomagali u privređivanju imaju pravo zahtijevati da im se iz ostavine izdvoji dio koji odgovara njihovom doprinosu u povećanju vrijednosti ostaviteljeve imovine.Tako izdvojeni dio ne spada u ostavinu i ne uzima se u obzir pri izračunavanju nužnog dijela, niti se uračunava nasljedniku u njegov nasljedni dio.

Ova advokatska kancelarija je zastupala klijenta pred Općinskim sudom u Sarajevu u predmetu broj 65 0 654633 17 P u kojem je jedan od nasljednika tražio da se iz ostavinske mase izdvoji iznos od 36.586,00 KM. Predmetni spor je okončan jer su nasljednici pred notarom zaključili Sporazum o priznanju i načinu izmirenja duga OPU-IP: 1210/2018 od 07.11.2018. godine čime su se ispunile pretpostavke da se prekinuti postupak nastavi. 

Sporazum o priznanju i načinu izmirenja duga OPU-IP: 1210/2018 od 07.11.2018. godine okončan jespor između nasljednika, te je ugovoren modalitet podjele ostavinske mase.

Ako Vam je potrebno savjetovanje advokata iz Sarajeva na temuOstavinska rasprava u Bosni i Hercegovini – Izdvajanje u korist potomka koji su privređivali sa ostaviteljem kao fizičko lice ili trebate advokata za nasljedno pravo, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba).