Blokiranje računa u banci – Izvršenje na potraživanju po računu kod banke u Bosni i Hercegovini

Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja prema izvršeniku može se sprovesti na svim sredstvima na njegovim računima kod banke

Rješenjem o izvršenju na novčanim sredstvima koja se vode na transakcijskom računu izvršenika nalaže se banci da novčani iznos za koji je izvršenje određeno prenese sa transakcijskog računa izvršenika na transakcijski račun tražioca izvršenja ili njegovog punomoćnika. Izvršenje na novčanom potraživanju koje pripada izvršeniku, određuje se tako što se rješenjem o izvršenju nalaže banci da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati tražiocu izvršenja ili njegovom punomoćniku nakon izvršnosti rješenja o izvršenju. 

Ako na računu označenom u rješenju o izvršenju nema sredstava, banka će u korist tog računa izvršiti prenos izvršenikovih sredstava u odgovarajućem iznosu sa drugih računa u toj banci, a prema redoslijedu koji označi tražilac izvršenja.Ukoliko banka ne uspije u cjelini da naplati izvršno potraživanje zbog nedostatka sredstava na računu, držaće rješenje o izvršenju u posebnoj evidenciji i po njemu obaviti prenos kad sredstva pristignu na račun, ukoliko rješenjem o izvršenju nije drugačije određeno.

Na temelju presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj predmeta 65 0 Ps 4250000 16 Pž 2 od 08.09.2021. godinenaloženo je tuženom da tužitelju isplati:

  • 3.911.660,00 KM sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od  04.03.2014. godine pa sve do isplate; 
  • 3.324.911,00 KM sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 04.03.2014. godine pa sve do isplate; 
  • 1.733.645,76 KM sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 04.03.2014. godine pa sve do isplate;
  • 211.052,46 KM sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 04.03.2014. godine pa sve do isplate, te da mu nadoknade troškove parničnog postupka, u iznosu 24.184,40 KM.

Na temelju spomenute presude povjerilac je podnio prijedlog za izvršenje, te je Općinski sud u Sarajevu na temelju prijedloga donio Rješenje o izvršenju 04.01.2022. godine u predmetu broj 65 0 Ip 938424 21 Ip.

Kako Izvršenik nema dovoljno novčanih sredstava na računu to je banka infomrisala sud da ne može postupiti po predmetnom Rješenju o izvršenju zbog nedostatka sredstava, te da je banka predmetno Rješenje evidentirala u zakonski redosljed prioriteta naplate i u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu FBiH obavijestili sve ostale banke kod kojih izvršenik ima otvorene račune. 

Ako Vam je potrebno savjetovanje na temu Blokiranje računa u banci – Izvršenje na potraživanju po računu kod banke u Bosni i Hercegovini –  Izvršenje na potraživanju po računu kod banke kao fizičko lice, društvo, član društva, direktor ili osnivač ili trebate advokata za korporativno pravo za svoje preduzeće ili za svoju poslovnu ideju, onda ste na pravom mjestu kod nas i možete kontaktirati naše advokate za korporativno pravo direktno putem telefona (+387 62 342 463), WhatsAppa, Vibera ili e-maila (rasid@haracic.ba)